Kvalitet och miljö​

Följande punkter anger våra värderingar i verksamheten

1.​Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet skall vara integrerat i vårt
dagliga arbete.

2.​Vi skall med god marginal uppfylla kundkrav, myndighetskrav och andra externa krav som ställs mot företaget.

3.​Ständiga förbättringar ska ske inom vår verksamhet i den takt som är tekniskt möjlig, ekonomiskt rimlig samt ekologiskt motiverat.

4.​Vi ska hushålla med energi och andra naturresurser och minimera vår miljöbelastning.

5.​Vi skall arbeta för ett brandskydd som hindrar och begränsar skador på människor och egendom.

6.​Vi skall arbeta med fastställda mål och handlingsplaner för att på ett strukturerat sätt uppnå en hög effektivitet.

7.​Vi skall arbeta med medvetenhet och kompetensutveckling i alla led för att stärka vår ställning som ett ledande förpackningsföretag.

8.​Varje anställd skall arbeta i en bra arbetsmiljö, där skillnader i kön, religion, etnisk tillhörighet, kultur eller ålder inte har någon avgörande betydelse avseende löneutveckling och befordran.

9.​Trakasserier av något slag får inte förekomma.

10.​Vi skall ha en drogfri arbetsplats och verka för god hälsa hos alla medarbetare.

11.​Alla anställda ansvarar för att följa denna policy och bidrar genom detta att stärka vår konkurrenskraft

Vilka är vi

Antpac Production AB Tel 040-617 15 10

Mejla oss​

Lommavägen 39

232 35 Arlöv​